Investor Relations

Some things are good to know as an investor, such as more information about the board, shareholders, and financial reports.

 

This section is only available in Swedish, please contact ir@zordix.com for questions and inquiries.


Cision Nyheter:

Zordix™ ingår avtal med Bigben Interactive™ för spelsläpp på Nintendo Switch™

Umeåbaserade Zordix AB har skrivit avtal med Bigben Interactive att förlägga spelen Snow Moto Racing Freedom™ och Aqua Moto Racing Utopia™ på Nintendo Switch. Spelen kommer att säljas världen över i boxade versioner i butik och digitalt på Nintendos eShop™. Avtalet ger en helt ny publik möjligheten att köpa de två spelen och är ett…

Read more

Styrelse, Revisor och Ledning

Malin Jonsson
Styrelseordförande

Saltsjö-Duvnäs (f. 1968)
I styrelsen sedan 2017.

Malin Jonsson har över 20 års erfarenhet från olika chefs- och ledningspositioner inom telekombranschen, främst från Telia. Malin har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola, en MBA från Warwick Business School UK med fokus på strategisk affärsplanering, samt ett flertal ledarskapsutbildningar. Malins expertis ligger inom affärsutveckling och att hitta nya intäktsströmmar.

Ludvig Lindberg
Ledamot

Stockholm (f. 1988)
I styrelsen sedan 2017.

Ludvig Lindberg är tidigare advokat och har arbetat på Advokatfirman Nova, samt jobbat som gästföreläsare på Handelshögskolan i Stockholm. Ludvig har en examen inom Juridik från Uppsala Universitet där han studerade mellan åren 2008–2013. Ludvigs expertis ligger inom allmän juridik, M&A och omstruktureringar.

Matti Larsson
VD och ledamot

Umeå (f. 1970)
I styrelsen sedan 2009.

Matti Larsson är grundare och VD av Zordix och har mer än 20 års erfarenhet inom spelbranschen och en lång historik av att leda processen från konceptstadiet till publicering. Med över ett 20-tal internationellt erkända speltitlar bakom sig och ett starkt internationellt nätverk har Matti varit den drivande faktorn bakom Zordix framgångar. Matti har en examen inom Computer Science från Umeå Universitet där han studerade mellan åren 1991–1996.

Einar Holm
Suppleant

Umeå (f. 1942)
I styrelsen sedan 2009.

Einar Holm har jobbat mer än 30 år som Professor på Umeå Universitet där han forskat inom bland annat arbetsmarknadsdynamik. Einar har en PhD examen inom Human Geography från Umeå Universitet.

Handelsinformation

Kodnamn:
ISIN-KOD:

Bolagsstyrning

Zordix AB (publ) är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats behöver därför inte bolaget tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn (firma) är Zordix AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Västerbottens län, Umeå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT-produkter inom vård, forskning, datorspel samt mediautveckling inom bild, musik och film. Företaget ska även bedriva utbildning/undervisning och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri. Stämma hålls där bolaget har sitt säte.

§ 9 Anmälan till stämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Ärenden på bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Rösträtt

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2.000.000 och serie B till ett antal av högst 38.000.000. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B en röst.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Ägarstruktur

Bolagets största ägare per den senaste rapporten från Euroclear redovisas i nedan tabell.

Finansiell Kalender

IR-KONTAKT
Matti Larsson, CEO Zordix AB (publ)
Malin Jonsson, Styrelseordförande Zordix AB (publ)
E-mail: ir@zordix.com

Mentor På Augment Partners AB
Augment Partners AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Sverige
Tel:  +46 (0)8-505 65 172
Fax: +46 (0)8-505 65 199

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@zordix.com