Motiv för erbjudandet

Zordix har en välfylld pipeline av väldiversifierad projekt och utvärderar löpande potentiella förvärvskandidater. För att fortsätta investera i tillväxtsatsningar genomförs nu en företrädesemission om ca 45,5 MSEK.

Syftet med företrädesemissionen är främst att finansiera förvärv, investeringar i egna IP:n och inom ramen för förlagsverksamheten. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Zordix tillföras cirka 39,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Zordix avser använda nettolikviden till följande ändamål i prioritetsordning:

  • Ca 60 procent för förvärv av bolag.
  • Ca 20 procent för investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för förlagsverksamheten.
  • Ca 20 procent för övrigt rörelsekapital.

 

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 24 september 2020 är registrerad som aktieägare i Zordix äger företrädesrätt att teckna aktier av serie B i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. För varje befintliga aktie, av serie AB eller B, på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.

Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier av serie B.

Teckningskurs
Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Erbjudandets storlek
Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B motsvarande en emissionslikvid om totalt ca 45,5 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen
Teckningstid 28 september–13 oktober 2020
Handel med teckningsrätter 28 september-9 oktober 2020
Handelsplats NGM Nordic SME
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 16 oktober 2020

 

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Zordix räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning samt instruktioner för hur teckning ska ske.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Zordix är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning för Euroclear. Teckning och betalning med, respektive utan, företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.