Bolagsstyrning

Zordix AB (publ) bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. Till grund för Bolagets styrning ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, marknadsplatsens regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter. Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag noterade på marknadsplatsen och Bolaget avser inte att fullt ut följa Koden. Dock kan Bolaget komma att välja att agera i enlighet med Koden i vissa delar.
Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur Zordix arbetar med bolagsstyrningsfrågor.

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn (firma) är Zordix AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Västerbottens län, Umeå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av IT-produkter inom vård, forskning, datorspel samt mediautveckling inom bild, musik och film. Företaget ska även bedriva utbildning/undervisning och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri. Stämma hålls där bolaget har sitt säte eller i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 9 Anmälan till stämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Ärenden på bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Rösträtt

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 2.000.000 och serie B till ett antal av högst 38.000.000. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B en röst.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).