Zordix genomför partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 45,5 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för Q2

Styrelsen i Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 3 791 408 aktier av serie B, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Fyra (4) innehavda aktier av serie A eller B på avstämningsdagen den 24 september 2020 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare, om sammanlagt 31,8 MSEK, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är ett led i Bolagets strategiska skifte och emissionslikviden ska primärt användas till förvärv av bolag.

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2020

År 2020 inleds med ett större förvärv Sammanfattning januari – mars 2020 · Omsättningen för perioden uppgick till 2 347 KSEK (3 680), en minskning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. · Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 1 569 KSEK (1 188). · Nettoresultat per aktie uppgick till 0,07 (0,09) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9 162 KSEK (-83). · Soliditeten uppgick till 69,1 procent (77,5) Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2020 · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten · Zordix Publishing inleder samarbete med Sticky Rice Games för lansering av spelet Hayfever i Japan · Zordix Publishing och Pixadome lanserar spelet Hayfever som släpptes 25 februari. · Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass · Zordix ingår avtal om att förvärva spelstudion Invictus Games · Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB · Zordix Publishing signerar nytt spel från dotterbolaget Invictus Games. · Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av Covid-19. Vår bedömning är att detta ej väsentligt har påverkat vår verksamhet under perioden. Väsentliga händelser efter perioden · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn för titeln Flåklypa Grand Prix · Stefan Lampinen och David Wallsten föreslås som nya styrelseledamöter i Zordix AB (publ) · Zordix AB (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord · Zordix fullföljer förvärvet av Invictus · Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer

Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Tor, 27 Feb 2020 08:30 CET   2019 ett strategiskt viktigt år för Zordix AB   Sammanfattning oktober – december  2019 Omsättningen för perioden uppgick till 1 922 KSEK (4 491), en minskning med 57,2 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 865

Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten

Zordix Publishing (“Zordix” eller “bolaget”) har idag signerat ett förlagsavtal med den norska spelstudion Ravn Studio. Avtalet gäller titeln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten och innebär att Zordix får ensam rättighet att lansera spelet globalt. Spelet är i nuläget planerat till plattformen Nintendo Switch med en release i tredje kvartalet 2020.

Zordix Publishing signerar förlagsavtal för “Project Knight’s Oath”

Zordix Publishing, en del av Zordix AB (publ) (“Zordix”) har idag tecknat ett nytt förlagsavtal för en ännu icke annonserad titel som går under arbetsnamnet “Knight’s Oath”. Avtalet innebär att Zordix kommer att finansiera utveckling av titeln för att sedan ha ensamrätt att ge ut spelet på den globala spelmarknaden. 70% av intäkterna från försäljningen kommer att tillfalla Zordix, tills dess att en summa på 300000 USD har tjänats in. Därefter tillfaller 50% av intäkterna Zordix. “Project Knight’s Oath” planeras att lanseras globalt under första kvartalet 2021.