Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgår till MSEK 237, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Just For Games, Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och Q4 2021. Tillväxten förklaras av katalogförsäljning, drivet av den starka uppställningen av spel som släpptes i slutet av förra året med Among

Zordix AB (publ) Interim report Q1 2022

Net revenue for the quarter amount to MSEK 237, a very substantial increase from the corresponding period in 2021 mainly thanks to the acquisitions of Just For Games, Merge Games and Maximum Games that took place between Q2 and Q4 2021. The growth is driven by catalog sales, a benefit of the strong line-up of

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2021

Året inlett med förvärv Sammanfattning januari – mars 2021 Omsättningen för perioden uppgick till 754 KSEK (2 347), en minskning med 67,9 procent jämfört med samma period föregående år Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 3 367 KSEK (1 569) Nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,07) Kassaflödet

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2020

År 2020 inleds med ett större förvärv Sammanfattning januari – mars 2020 · Omsättningen för perioden uppgick till 2 347 KSEK (3 680), en minskning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. · Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 1 569 KSEK (1 188). · Nettoresultat per aktie uppgick till 0,07 (0,09) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9 162 KSEK (-83). · Soliditeten uppgick till 69,1 procent (77,5) Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2020 · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten · Zordix Publishing inleder samarbete med Sticky Rice Games för lansering av spelet Hayfever i Japan · Zordix Publishing och Pixadome lanserar spelet Hayfever som släpptes 25 februari. · Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass · Zordix ingår avtal om att förvärva spelstudion Invictus Games · Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB · Zordix Publishing signerar nytt spel från dotterbolaget Invictus Games. · Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av Covid-19. Vår bedömning är att detta ej väsentligt har påverkat vår verksamhet under perioden. Väsentliga händelser efter perioden · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn för titeln Flåklypa Grand Prix · Stefan Lampinen och David Wallsten föreslås som nya styrelseledamöter i Zordix AB (publ) · Zordix AB (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord · Zordix fullföljer förvärvet av Invictus · Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer