Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgår till MSEK 237, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Just For Games, Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och Q4 2021. Tillväxten förklaras av katalogförsäljning, drivet av den starka uppställningen av spel som släpptes i slutet av förra året med Among

Zordix AB (publ) Interim report Q1 2022

Net revenue for the quarter amount to MSEK 237, a very substantial increase from the corresponding period in 2021 mainly thanks to the acquisitions of Just For Games, Merge Games and Maximum Games that took place between Q2 and Q4 2021. The growth is driven by catalog sales, a benefit of the strong line-up of

Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till 260 MSEK, vilket är en ökning med 259 MSEK från Q4 2020. Den signifikanta ökningen perioderna emellan förklaras av årets tre förvärv. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Zordix utökar styrelsen med Stefan Lindeberg och David Eriksson. Zordix ingår avtal om att förvärva Maximum Games Inc, MG Team Inc med respektive

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag Nettoomsättningen ökar med 8 448% och uppgick vid periodens slut till 109 331 KSEK (1 279). Att omsättningen ökar 85 gånger över jämförelseperioderna är en direkt effekt av koncernens förvärvsstrategi. EBITDA uppgår till 16 805 KSEK (1 854) vilket innebär en ökning om 806% mellan Q3 2021 respektive samma period

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2021

 DET NYA ZORDIX TAR FORM Sammanfattning april – juni 2021 Nettoomsättningen ökade med 2 290% till 92 580 KSEK (3 874 KSEK). EBITDA ökade med 139% till 6 108 KSEK (2 551 KSEK). EBIT uppgick till -2 041 KSEK (2 077 KSEK). Nettoresultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (0,10). Kassaflödet från den löpande verksamheten

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2021

Året inlett med förvärv Sammanfattning januari – mars 2021 Omsättningen för perioden uppgick till 754 KSEK (2 347), en minskning med 67,9 procent jämfört med samma period föregående år Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 3 367 KSEK (1 569) Nettoresultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (0,07) Kassaflödet

Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE Sammanfattning oktober – december 2020 Omsättningen för perioden uppgick till 1 530 KSEK (1 922), en minskning med 20,4 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till -122 KSEK (-865). Nettoresultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,06). Kassaflödet från den

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport juli – september 2020

EN RESA FRÅN EGNA SPEL TILL ATT BYGGA EN INTERNATIONELL KONCERN Sammanfattning Juli – September  2020 Omsättningen för perioden uppgick till 1 279 KSEK (1 933), en minskning med 33,8 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  1 352 KSEK (-95). Nettoresultat per aktie uppgick

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport april – juni 2020

FOKUS PÅ VÅR UTSTAKADE STRATEGI Sammanfattning April – Juni  2020 Omsättningen för perioden uppgick till 3 874 KSEK (3 578), en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  2 077 KSEK (990). Nettoresultat per aktie uppgick till 0,09 (0,07) Kassaflödet från

Zordix AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2020

År 2020 inleds med ett större förvärv Sammanfattning januari – mars 2020 · Omsättningen för perioden uppgick till 2 347 KSEK (3 680), en minskning med 36 procent jämfört med samma period föregående år. · Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 1 569 KSEK (1 188). · Nettoresultat per aktie uppgick till 0,07 (0,09) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9 162 KSEK (-83). · Soliditeten uppgick till 69,1 procent (77,5) Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2020 · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten · Zordix Publishing inleder samarbete med Sticky Rice Games för lansering av spelet Hayfever i Japan · Zordix Publishing och Pixadome lanserar spelet Hayfever som släpptes 25 februari. · Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass · Zordix ingår avtal om att förvärva spelstudion Invictus Games · Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB · Zordix Publishing signerar nytt spel från dotterbolaget Invictus Games. · Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av Covid-19. Vår bedömning är att detta ej väsentligt har påverkat vår verksamhet under perioden. Väsentliga händelser efter perioden · Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn för titeln Flåklypa Grand Prix · Stefan Lampinen och David Wallsten föreslås som nya styrelseledamöter i Zordix AB (publ) · Zordix AB (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord · Zordix fullföljer förvärvet av Invictus · Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer